เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
293555   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
บริการน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนซึ่งได้ขอความช่วยเหลือผ่านทางระบบ E-Service
บริการน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนซึ่งได้ขอความช่วยเหลือผ่านทางระบบ E-Service
    196
ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
    179
จิตอาสา วันท้องถิ่นไทย
จิตอาสา วันท้องถิ่นไทย
    192
รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
    218
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    208
คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยยางผู้นำชุมชนและนักวิชาการพัฒนาการชุมชนอำเภอกระนวน ลงพื้นที่สำรวจบ้านพักผู้สูงอายุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในเขตตำบลห้วยยาง
คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยยางผู้นำชุมชนและนักวิชาการพัฒนาการชุมชนอำเภอกระนวน ลงพื้นที่สำรวจบ้านพักผู้สูงอายุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในเขตตำบลห้วยยาง
    207
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    197
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    209
วางลูกระนาดป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนโนนสมบรูณ์
วางลูกระนาดป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนโนนสมบรูณ์
    265
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 เดือน พฤษถาคม พ.ศ. 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 เดือน พฤษถาคม พ.ศ. 2564
    334
เทศบาลตำบลห้วยยาง ออกตั้งหน่วยคัดกรองให้กับผู้เดินทางไปมาบริเวณตลาดนัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เทศบาลตำบลห้วยยาง ออกตั้งหน่วยคัดกรองให้กับผู้เดินทางไปมาบริเวณตลาดนัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
    649
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ พ.ศ. 2564
    419
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ประจำปีการศึกษา 2563
    425
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    519
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2563
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2563
    436
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    580
กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี เทศบาลตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี เทศบาลตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น
    435
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2564
    443
กิจกรรมอำนวยความสะดวกทำให้ประขาชนได้รับบริการที่ดี ปรับปรุงถนน เส้นกระนวน-ท่าคันโท
กิจกรรมอำนวยความสะดวกทำให้ประขาชนได้รับบริการที่ดี ปรับปรุงถนน เส้นกระนวน-ท่าคันโท
    454
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    381
โครงการรักษาความปบอดภัยให้กัยนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวน้ำตกบ๋าหลวง ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการรักษาความปบอดภัยให้กัยนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวน้ำตกบ๋าหลวง ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    506
กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    330
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    491
การประชุมสภาฯเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้วที่1/2563
การประชุมสภาฯเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้วที่1/2563
    625
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนยผ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนยผ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
    361
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยาง
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยาง
    338
เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
    440


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>